คือ การจัดทำเว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และสภาพร่างกาย และจิตใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Web Accessibility เป็นเว็บที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานทุกกลุ่มคนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ได้.

อ่านต่อ

นโยบายและแผน

(อ่านรายละเอียด…)

ภารกิจหลักของกรมที่ดิน

(อ่านรายละเอียด…)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

(อ่านรายละเอียด…)

ค่านิยมกรมที่ดิน

(อ่านรายละเอียด…)

วิสัยทัศน์กรมที่ดิน/พันธกิจกรมที่ดิน

(อ่านรายละเอียด…)

รายชื่ออธิบดีกรมที่ดิน

(อ่านรายละเอียด…)

ประวัติกรมที่ดิน

(อ่านรายละเอียด…)