คือ การจัดทำเว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และสภาพร่างกาย และจิตใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Web Accessibility เป็นเว็บที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานทุกกลุ่มคนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ได้.

อ่านต่อ

ที่สาธารณะประโยชน์

(อ่านรายละเอียด…)

ข้อมูลที่ดินสำหรับคนต่างด้าว

(อ่านรายละเอียด…)

การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา

(อ่านรายละเอียด…)

บทความ

(อ่านรายละเอียด…)

กฎหมายน่ารู้

(อ่านรายละเอียด…)

การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

(อ่านรายละเอียด…)

ความเป็นมาของการออกโฉนดที่ดิน

(อ่านรายละเอียด…)

เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด

(อ่านรายละเอียด…)

การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

(อ่านรายละเอียด…)