คือ การจัดทำเว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และสภาพร่างกาย และจิตใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Web Accessibility เป็นเว็บที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานทุกกลุ่มคนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ได้.

อ่านต่อ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้กระทรวงเกษตราธิการจัดการ ออกโฉนดที่ดินครั้งแรกที่เมืองกรุงเก่า (ปัจจุบันคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยโฉนดที่ดินฉบับแรกออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2444 (รัตนโกสินทร์ศก 120) และได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมที่ดินขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444